Poisťovníctvo v novej dobe

Rok 2019 sa bude pre poisťovne na Slovensku a v zahraničí niesť, v znamení tém ako sú vývoj produktov a ich distribúcia, personalizácia a customer experience, či technológie a digitalizácia. Vo všetkých rozvojových činnostiach, či už v digitalizácii alebo vo vývoji nových produktov, musia tieto subjekty dbať na už zavedené alebo plánované legislatívne zmeny, hlavne v kontexte sprísňujúcej sa regulácie v tomto odvetví.

 

Vývoj produktov a ich distribúcia

Nové technológie a rozvoj digitálnych predajných kanálov si vyžadujú zaoberať sa otázkou inovácií poistných produktov, ktoré by mali odzrkadľovať požiadavky spotrebiteľa. Spotrebitelia čoraz častejšie využívajú web alebo mobilné aplikácie na nákup rôznych statkov, pričom poistné produkty nie sú výnimkou. Niektoré subjekty vytvárajú koncepty produktov, ktoré pokrývajú vybrané riziká životného poistenia a sú prispôsobené na predaj v online kanáloch.

Rovnako vidíme príležitosti v ďalšom rozširovaní externých distribučných kanálov, čo môže priniesť nové strategické partnerstvá. Aktuálne zaznamenávame napríklad zvýšenú direct komunikáciu operátora Orange, ktorý ponúka svojim klientom rôzne poistné produkty od poisťovne Metlife.[1] Zaujímavá je aj spolupráca mBank a poisťovne AXA, kde mBank ponúka poistenie od AXA poisťovne ako darček k narodeninám.[2]

 

Graf č. 1: Dôležitosť distribučných kanálov pre spotrebiteľov

 

 

* Gen Y-  spotrebitelia vo veku 18 až 34 rokov. Spotrebitelia, ktorí často využívajú web alebo mobilné aplikácie na vykonávanie transakcií ako nákup elektroniky, oblečenia, jedla alebo platenie účtov sú kategorizovaní ako Tech-Savvy.

Zdroj: Capgemini, World Insurance Report 2018, https://worldinsurancereport.com/

 

Poisťovňa ako osobný tréner v oblasti zdravia a životného štýlu

Čoraz častejšie sa poisťovne stavajú do pozície osobného fitness trénera svojich klientov. Týmto spôsobom vedia rozvíjať hlbšie vzťahy s klientmi, získať ich dôveru a lojalitu, vykonávať prevenciu a získavať cenné informácie o životnom štýle, ktoré je možné využiť v oblasti manažmentu rizík. [3]

Nová úroveň a hĺbka vzťahov poisťovne a jej klientov prináša zjavné synergie na obidvoch stranách. Poisťovňa získa kvalitnejšie informácie o svojom poistnom kmeni, dokáže viac personalizovať ceny poistných produktov a klientov motivuje k lepšiemu životnému štýlu, čo zvyšuje ich kvalitu života.

V minulom roku sa životnému štýlu a zdraviu začala venovať poisťovňa Generali, ktorá spustila platformu s názvom Generali Balans. Táto platforma poskytuje rady v oblasti životného štýlu a zdravia širokej verejnosti.[4] Poisťovňa Allianz sa naopak zameriava na vlastných klientov, ktorí si dojednali poistenie kritických chorôb a poskytuje im možnosť využiť službu s názvom NutriFit, ktorú poskytujú v spolupráci so spoločnosťou genEplanet. Klient v rámci tejto služby môže k poisteniu získať bezplatne 30 rozborov, ktoré sa venujú strave, živinám, metabolickým vlastnostiam, športu, životnému štýlu a zdraviu v zmysle kardiovaskulárnych chorôb.[5]

 

Ľudský kapitál v poisťovníctve

Rýchly rozvoj digitalizácie a technológií môže spôsobiť, že poisťovne budú čeliť výzvam v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Integrácia modernejších technológií častokrát vyžaduje vyššiu úroveň technických znalostí zamestnancov. Pre nasledujúce obdobie bude zrejme nevyhnutné zvoliť tvorivejší a proaktívnejší prístup k získavaniu nových zamestnancov. Napriek tomu, že nábor nových typov zamestnancov je dôležitý, poisťovne by mali venovať pozornosť aj rekvalifikácii a rozvoju kapacít stabilných zamestnancov, ktorí disponujú nenahraditeľnými skúsenosťami z odvetvia.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Competitive intelligence vám poskytne:

Nikola Kračunová, intelligence officer, nikola.kracunova@marketvision.sk

 

 

[1] dMonitor, Metlife – Balík starostlivosti plus pre klientov Orange, 2019

[2] dMonitor, AXA – mDarček, 2019

[3] Capgemini, TOP-10 Technology Trends in Life Insurance: 2019

[4] https://generalibalans.sk/

[5] https://allianzsp.sk/